Όροι Χρήσης και Λειτουργίας

/
Όροι Χρήσης και Λειτουργίας
1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΩΝ

1.1.Καλώς ορίσατε στον δικτυακό τόπο του ηλεκτρονικού καταστήματος letunnel.gr (στο παρόν «Ε-shop»).Η Εταιρεία μας (Χαιρέτας Αναστάσιος, ΑΦΜ: 043892311, Αριθμος ΓΕΜΗ: 95026309000, Ελ. Βενιζέλου 188 Κερατσίνι Τ.Κ.: 18756, email : info@letunnel) πουλά αγαθά από απόσταση μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος letunnel.gr . Η αποδοχή των όρων που αναφέρονται παρακάτω καθιστούν υπεύθυνο τον αγοραστή ως προς την ανάγνωση και την κατανόηση της συμφωνίας που αποδέχεται. Για οποιαδήποτε απορία και αποσαφήνιση των όρων χρήσης το letunnel.gr δεν φέρει καμία ευθύνη εάν δεν ερωτηθεί από τον αγοραστή.

1.2. Η πρόσβαση και η χρήση του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος από οποιονδήποτε εγγεγραμμένο ή μη εγγεγραμμένο χρήστη εξαρτάται από την αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης και λειτουργίας του παρόντος eshop. Κάθε χρήστης του eshop μας πριν εισέλθει και περιηγηθεί στον παρόντα ιστότοπο (ενδεικτικά: εγγραφή χρήστη, ηλεκτρονική παραγγελία, περιήγηση “browsing”, αναζήτηση προϊόντων κλπ), δηλώνει ρητά και ανεπιφύλακτα ότι αποδέχεται πλήρως και συνολικά τους όρους χρήσης και λειτουργίας του παρόντος e-shop (στο εξής «όροι») καθώς και κάθε άλλο όρο και πολιτική που πληροί τις προϋποθέσεις του ισχύοντος νόμου και ενδέχεται να βρίσκεται εντός του παρόντος ιστοτόπου, πέραν του παρόντος κειμένου, όπως για παράδειγμα τους τρόπου πληρωμής, επιστροφής, αποστολής προϊόντων.

1.3. Η αποδοχή των όρων λαμβάνεται ως  ακαταμάχητο τεκμήριο από τη στιγμή που οι όροι αυτοί έχουν ενσωματωθεί εντός του e-shop σε περίοπτη θέση και υποδεικνύεται από εμάς η πρόσβαση και η ανάγνωση αυτών αλλά και διευκολύνεται με διάφορα μέσα. Οι όροι του παρόντος e-shop, οι οποίοι τυγχάνουν προδιατυπωμένοι (γενικοί όροι των συναλλαγών), δεσμεύουν άμεσα τον καταναλωτή, καθ’ όσον πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις, δηλαδή, αποδείχθηκε η ύπαρξή τους από το e-shop μας και παρασχέθηκε η δυνατότητα στον καταναλωτή να τους διαβάσει, να τους κατανοήσει και να τους μελετήσει και να λάβει ουσιαστική γνώση του περιεχομένου τους (αρθρ. 2, παρ. 1 ν.2251/1994).

1.4. Η εγγραφή του χρήστη στο eshop αποτελεί αυτόματη, ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων χρήσης και λειτουργίας του καταστήματός μας, η, δε, συναλλαγή με το ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.letunnel.gr συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συναλλαγών στο σύνολο τους. Σας συμβουλεύουμε να διαβάσετε με προσοχή τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις συναλλαγών που ακολουθούν καθώς και τους όλους τους λοιπούς ως άνω όρους προτού προχωρήσετε σε οποιαδήποτε ενέργεια, είτε αγορά, είτε πρόσβαση, είτε συναλλαγή ή και οποιαδήποτε άλλη χρήση του παρόντος ιστοτόπου και όπως συμμορφώνεστε με αυτούς στο σύνολο τους.

1.5. Η Εταιρεία μας, διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί κατά ελεύθερη βούληση της, μονομερώς και χωρίς προειδοποίηση τους ισχύοντες όρους χρήσης και λειτουργίας του παρόντος e-shop. Σας ενημερώνουμε με το παρόν ότι με μόνη την ανάρτηση στον παρόντα ιστοχώρο, θα τίθεται σε ισχύ οποιοσδήποτε νέος όρος, ή τροποποίηση των παλιών ή κατάργηση των ήδη υπάρχοντων όρων, με την επιφύλαξη των ήδη διεκπεραιωμένων ή υπο διεκπεραιώση, από την Εταιρεία μας, παραγγελιών.

1.6. Οι επισκέπτες/χρήστες έχουν την υποχρέωση να ελέγχουν ανα τακτά χρονικά διαστήματα, επισκεπτόμενοι το παρόν e-shop, αν έχουν υπεισέλθει τροποποιήσεις στους παρόντες όρους. Αποκλειστικά και μόνο η ανάρτηση όρων στον παρόντα ιστοχώρο και σε κάθε άλλο σημείο αυτού, πληροί τις προϋποθέσεις ενημέρωσης των χρηστών για οποιεσδήποτε αλλαγές στους όρους. Ενδεχόμενη ακυρότητα κάποιων εκ των όρων χρήσης του παρόντος ιστοχώρου, δεν επιφέρει ακυρότητα στο σύνολο των υπολοίπων.

1.7. Σε περίπτωση μερικής ή ολικής διαφωνίας σας, με το περιεχόμενο των όρων χρήσης του παρόντος ιστοτόπου, σας καλούμε να απόσχετε από οποιαδήποτε ενέργεια, πρόσβαση, συναλλαγή και εν γένει χρήση του παρόντος ιστοτόπου. Η Εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, να αναστέλλει, να διακόπτει τη λειτουργία του παρόντος e-shop ή/και των σε αυτόν παρεχομένων υπηρεσιών, όπως για παράδειγμα για λόγους συντήρησης, ανανέωσης της ιστοσελίδας ή ενημέρωσης της κ.α., χωρίς καμία απολύτως προειδοποίηση, με την επιφύλαξη όσων δικαιωμάτων έχουν οι χρήστες και τρίτα μέρη από το νόμο ή από σύμβαση τους με την Εταιρεία μας

1.8. Οι συμβαλλόμενοι με το eshop μας, ήτοι οι καταναλωτές, οφείλουν να σέβονται και να εφαρμόζουν τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα που ορίζουν την ικανότητα των ατόμων για δικαιοπραξία και την εν γένει εγκυρότητα των δικαιοπραξιών τις οποίες συνάπτουν (αρθρ. 127 επ. Α.Κ.). Ειδικότερα, για την έγκυρη σύμβαση καταναλωτών με το ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.letunnel.gr απαιτείται η 100% δικαιοπρακτική ικανότητα των προσώπων που συμβάλλονται με εμάς. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οι εν δυνάμει καταναλωτές των προϊόντων μας συμβάλλονται με εμάς, εφόσον έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους και δεν βρίσκονται σε στερητική δικαστική συμπαράσταση. Σε αντίθετη περίπτωση, η συναλλαγή θεωρείται άκυρη, ως μη γενόμενη. Εφόσον η συναλλαγή ακυρωθεί για οποιονδήποτε λόγο, οι παροχές που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί (αποστολή προϊόντων-πληρωμή) αναζητούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισμού.

1.9. Οι καταναλωτές που χρησιμοποιούν το παρόν e-shop αποδεχόμενοι τους όρους που το διέπουν, υποχρεούνται, κατά τη σύναψη οποιασδήποτε μορφής σύμβασης να δίνουν σε εμάς ακριβή, πλήρη και αληθή στοιχεία για την πραγματοποίηση της συναλλαγής με το κατάστημα μας. Η συναλλαγή σας με την εταιρεία μας, θεωρείται ότι έχει λάβει χώρα αποκλειστικά και μόνο τη στιγμή που θα λάβετε σχετικό e-mail «επιβεβαίωσης παραγγελίας» από εμάς και ολοκληρώνεται κατόπιν της ολοσχερούς εξόφλησης του ποσού της παραγγελίας και της, ακόλουθης παραδόσεως των προϊόντων στον καταναλωτή. Οι συμβαλλόμενοι με το ηλεκτρονικό μας κατάστημα παρέχουν υποχρεωτικά έγκυρο προσωπικό e-mail κατά την παραγγελία προϊόντων.

1.10. Η καταπάτηση, με οποιονδήποτε τρόπο, των όρων του παρόντος, από τον χρήστη-καταναλωτή συνεπάγεται κυρώσεις σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και την ανόρθωση κάθε ζημίας της εταιρίας μας από πλευράς του χρήστη. Η Εταιρεία σε περίπτωση παραβίασης των όρων του παρόντος, μπορεί να απαγορεύσει στον κάθε χρήστη-καταναλωτή την πρόσβαση στον δικτυακό τόπο letunnel.gr και σε όλες του τις υπηρεσίες μπορεί να διαγράψει τον λογαριασμό του, το ιστορικό των παραγγελιών του και όλα τα λοιπά στοιχεία, χωρίς καμία απολύτως προειδοποίηση. Η μη άσκηση από την Εταιρία των απορρεουσών εκ του νόμου δικαιωμάτων της δεν συνεπάγεται την παραίτησή της από τα δικαιώματα αυτά.

1.11. Εάν υπάρχει κάποιο μέρος της ιστοσελίδας μας ή των όρων αυτών, που εσείς, σαν επισκέπτης, δεν καταλαβαίνετε, ή αν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με τα προϊόντα μας, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στο email info@letunnel.gr.

2. ΟΡΘΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Σε κάθε χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος www.letunnel.gr αναλαμβάνετε την υποχρέωση και αποδέχεστε ότι δε θα χρησιμοποιείτε το letunnel.gr για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο, δε δικαιούται να μεταδοθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις ( όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό τη διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και των διατάξεων αυτής, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

3. ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΤΩΝ/ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

3.2. Η Εταιρεία δεν ελέγχει την εγκυρότητα, αλήθεια, πληρότητα και ακρίβεια των παρεχόμενων πληροφοριών, προσωπικών και μη πληροφοριών στον ιστόχωρο του eshop μας από τους χρήστες-καταναλωτές. Η Εταιρία δεν τροποποιεί, ούτε διορθώνει ούτε παρεμβαίνει σε δεδομένα και πληροφορίες που ο χρήστης παρέχει με οποιονδήποτε τρόπο στην Εταιρεία, χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση – συγκατάθεση του χρήστη. Στη σύμβαση πώλησης με την Εταιρεία μας, η χρήση από τον χρήστη της πληρωμής της παραγγελίας που γίνεται μέσω της χρήσης πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας και την παροχή από αυτόν στοιχείων του νομίμου δικαιούχου της πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας, δεσμεύει τον πραγματικό κάτοχο της πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας, ανεξαρτήτως του ποιος έχει χρησιμοποιήσει την κάρτα αυτή ή αν ο πραγματικός δικαιούχος το γνώριζε ή όχι. Επομένως, τεκμαίρεται σαφώς η συγκατάθεση του νομίμου δικαιούχου, και νόμιμα προβαίνουμε σε χρέωση της πιστωτικής/χρεωστικής του κάρτας. Η παράνομη ή η χρήση της πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας χωρίς τη συναίνεση του νομίμου δικαιούχου αυτής, δεν απαλλάσσει τον πραγματικό δικαιούχο της συναλλαγής, από τις υποχρεώσεις που γεννά η σύμβαση αυτή, ούτε από τυχόν αξιώσεις της Εταιρείας μας για αποζημίωση από την αντισυναλλακτική και παράνομη ενέργεια του χρήστη της πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας.

3.3. Η είσοδος στο eshop letunnel.gr, με τη συμπλήρωση των προσωπικών δεδομένων του χρήστη και τη πληκτρολόγηση των προσωπικών κωδικών του, που κάποιο μέλος όρισε κατά την εγγραφή του, συνιστά απόδειξη για την ταυτότητα του εισερχομένου προσώπου, υπό την έννοια ότι η χρήση των κωδικών θεωρείται ότι έγινε από το άτομο στο οποίο πραγματικά αντιστοιχούν οι κωδικοί αυτοί. Τα εγγεγραμμένα μέλη του eshop μας www.letunnel.gr είναι αυτά που φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την ασφάλεια και το απόρρητο των κωδικών τους και την οποιαδήποτε ζημία προκαλέσει στην Εταιρεία, σε αυτούς και οποιονδήποτε τρίτο, η τυχόν μη εξουσιοδοτημένη χρήση τους από τρίτους ή η αποκάλυψη τους σε τρίτους.

3.4. Για όλους τους παραπάνω λόγους οι χρήστες μας οφείλουν να τηρούν απόρρητους και να μην δημοσιοποιούν σε τρίτους τους προσωπικούς τους κωδικούς για την πρόσβαση στο eshop μας και να πραγματοποιούν logout από τον λογαριασμό τους, μετά την ολοκλήρωση των συναλλαγών ή επισκέψεων τους, κυρίως όταν έχουν εισέλθει από υπολογιστή τρίτου ατόμου ή ο προσωπικός υπολογιστής τους είναι προσβάσιμος σε τρίτα άτομα. Παρακαλούμε τα μέλη μας, να μας κρατούν ενήμερους σε κάθε περίπτωση απώλειας, μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, υποκλοπής ή/και παράνομης χρήσης των κωδικών τους από μη εξουσιοδοτημένο από αυτούς τρίτο άτομο, ώστε προβούμε στην ανάκτηση/αλλαγή των κωδικών τους και στην προστασία αυτών και των προσωπικών δεδομένων τους.

3.5. Η Εταιρεία μας δεν ευθύνεται σε αποζημίωση του χρήστη, εφόσον αυτός παραβιάζει τους όρους χρήσης και λειτουργίας του παρόντος eshop, προβαίνει σε αναληθή, ανακριβή και ελλιπή παροχή των αιτούμενων και μη πληροφοριών και δεδομένων του, αναπτύσσει παράνομη δραστηριότητα εντός του παρόντος ιστοχώρου, καταπατά τους κανόνες ορθής χρήσης των χρηστών, και δεν εκπληρώνει τις νόμιμες ή/και συμβατικές υποχρεώσεις που έχει αναλάβει. Ο χρήστης ρητώς αποδέχεται και αναγνωρίζει την απαλλαγή, της Εταιρείας σύμφωνα με τα ανωτέρω και αποδέχεται ότι φέρει καθ ολοκληρίαν την ευθύνη των πράξεων του και τις παρεπόμενες υποχρεώσεις προς αποζημίωση των ζημιωθέντων.

3.6. Η Εταιρεία μας δεν ευθύνεται για ελλείψεις στη διαθεσιμότητα προϊόντων ούτε και για ενδεχόμενη προσωρινή ή επ αόριστον αδυναμία παροχής υπηρεσιών της και για καθυστερήσεις στην επιβεβαίωση-αποδοχή και εκτέλεση των παραγγελιών και παράδοση των παραγγελθέντων προϊόντων που οφείλονται ενδεικτικά σε λόγους ανωτέρας βίας, λόγω καιρικών φαινομένων, ή πυρκαγιάς, ή λόγω απεργιών προμηθευτών, δυσλειτουργιών των συνεργαζομένων εταιρειών ταχυμεταφορών, δυσλειτουργιών του παρόχου Επεξεργασίας Διαδικτυακών Πληρωμών (Τράπεζα), παράνομης συμπεριφοράς τρίτων και για λόγους μη δυνάμενους να αποδοθούν σε υπαιτιότητα της Εταιρείας. Η Εταιρεία μας υποχρεούται να παραδώσει στους πελάτες της, τα παραγγελθέντα προϊόντα χωρίς πραγματικά ελαττώματα.

3.7. Η Εταιρεία μας δεν ευθύνεται για κακή κατάσταση των προϊόντων που παραδίδει, εφόσον αυτή δεν οφείλεται σε εσφαλμένη φύλαξη των προϊόντων από την Εταιρεία μας και εφόσον έλαβε όλα τα προληπτικά μέτρα που όφειλε να λάβει η Εταιρεία μας. Η ευθύνη της Εταιρείας στην περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος περιορίζεται στην υποχρέωση αντικατάστασης αυτού, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου και τηρηθούν οι όροι της πολιτικής επιστροφών της Εταιρείας.

3.8. Η Εταιρεία μας, δεν, φέρει καμία ευθύνη για ζημίες στις συσκευές (hardware), στα προγράμματα (software) του χρήστη των υπηρεσιών μας και τα δεδομένα του χρήστη καθώς και για οποιουδήποτε άλλου είδους ζημία του χρήστη ή τρίτου, από τους κινδύνους που περιγράφονται ανωτέρω, εφόσον εκπληρώνει όλες τις νόμιμες της υποχρεώσεις και λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας και αποτροπής βλαβών. Η Εταιρεία μας ελέγχει επισταμένως τις πληροφορίες που παρέχει στους καταναλωτές της κατά τις επιταγές του νόμου. Σε περίπτωση που οι επισκέπτες μας αντιληφθούν οποιαδήποτε εσφαλμένη πληροφορία (π.χ. ασυνήθιστα υψηλή ή χαμηλή τιμή κάποιου προϊόντος), τους συμβουλεύουμε, προτού προβούν σε παραγγελία, να επικοινωνούν με εμάς στο τηλ 210 4617187 ή στο email: info@letunnel.gr για την άμεση διόρθωση του σφάλματος, την παροχή διευκρινήσεων σχετικά με την τιμή και τα χαρακτηριστικά του προϊόντος και την αποτελεσματικότερη παροχή των υπηρεσιών μας στο καταναλωτικό κοινό. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μην εκτελέσει παραγγελία, ακόμα και αν είναι επιβεβαιωμένη, εφόσον τα χαρακτηριστικά (ιδιότητες, τιμή) των προϊόντων που περιλαμβάνει η παραγγελία, δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και τους τιμοκαταλόγους της Εταιρείας μας, πρόκειται δηλαδή για περίπτωση εσφαλμένης καταχώρισης.

3.9. Απαγορεύεται ρητά στους καταναλωτές αλλά και απλούς χρήστες του ηλεκτρονικού μας καταστήματος να παρεμβαίνουν στο περιεχόμενο, στη λειτουργία, στη μορφή, στις υπηρεσίες, στις βάσεις δεδομένων και σε κάθε στοιχείο που αποτελεί το παρόν e-shop, με τη χρήση οποιουδήποτε κακόβουλου ή μη λογισμικού, ηλεκτρονικό ή μη μέσο, αποστολή μολυσμένων αρχείων ικανών να μολύνουν, να καταστρέψουν, να βλάψουν, να αναστείλουν και γενικά να παρεμποδίσουν την ομαλή λειτουργία του παρόντος eshop και την χρήση ή πρόσβαση από τους επισκέπτες τους ιστοτόπου αυτού. Η Εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματος να ζητήσει όχι μόνο την ανόρθωση της κάθε ζημιάς αλλά και αποζημίωση για όλες τις παράνομες ενέργειες, όπως οι ανωτέρω ενδεικτικά περιγραφόμενες καθώς και την ποινική δίωξη του πραγματικού υπευθύνου.

3.10. Η Εταιρεία μας δεν ευθύνεται για ζημία του χρήστη ή του συναλλασσόμενου ή και κάθε τρίτου που μπορεί να προκαλέσει η παράδοση των παραγγελθέντων προϊόντων-εμπορευμάτων από τις συνεργαζόμενες εταιρείες ταχυμεταφορών, σε τρίτο πρόσωπο διαφορετικό από το πραγματικό, εφόσον το πρόσωπο αυτό κατοικεί ή εργάζεται ή διαμένει στο σπίτι ή τον χώρο του χρήστη ή οποιονδήποτε άλλο χώρο υποδεικνύει ο χρήστης ως τόπο παράδοσης των προϊόντων που έχει παραγγείλει και τη σχετική ευθύνη αποδέχεται να την φέρει αποκλειστικά ο χρήστης.

Μετάθεση του κινδύνου: Στις συμβάσεις στις οποίες αποστέλλουμε τα προϊόντα που παραγγέλθηκαν στον καταναλωτή, ο κίνδυνος απώλειας ή φθοράς των προϊόντων μετατίθεται σε αυτόν, όταν η εταιρία έχει ήδη παραδώσει στον ταχυμεταφορέα την παραγγελία του χρήστη, και ο ταχυμεταφορέας έχει εξουσιοδοτηθεί από τον καταναλωτή να μεταφέρει τα προϊόντα με την πάσα επιφύλαξη των δικαιωμάτων του καταναλωτή-χρήστη απέναντι στον ταχυμεταφορέα.

3.11.Για κάθε διαφορά που ανακύπτει από συναλλαγές του eshop www.letunnel.gr, με καταναλωτές, εφαρμοστέο δίκαιο, είναι το δίκαιο του Ελληνικού κράτους συμπεριλαμβανομένων των κανόνων του Διεθνούς Δικαίου και της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Για την επίλυση διαφορών από συμβάσεις παροχής προς τους καταναλωτές προϊόντων της Εταιρείας μας αρμόδια είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια.

3.12. Για κάθε διαφορά που προκύπτει με το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, σε συμβάσεις από απόσταση, παρέχεται στους καταναλωτές η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης της διαφοράς. Η παραπάνω δυνατότητα εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς παρέχεται σε καταναλωτές που κατοικούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τόσο για εγχώριες όσο και για διασυνοριακές συναλλαγές. Η διαδικασία ενεργοποιείται στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Φορέα Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών: http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm. Την ηλεκτρονική επίλυση της διαφοράς αναλαμβάνει και διεκπεραιώνει (εντός 90 ημερών) η Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή» (http://www.synigoroskatanaloti.gr/), η οποία έχει πιστοποιηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως αναγνωρισμένος φορέας εξωδικαστικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών. Συνιστούμε στους χρήστες/καταναλωτές πριν απευθυνθούν στην ανωτέρω υπηρεσία να επικοινωνήσουν με εμάς στο τηλ. 210 4617187 ή στο email: info@letunnel.gr για να τους καθοδηγήσουμε σχετικά με τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν ανάλογα με το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν.

4. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

4.1. Η προστασία των Προσωπικών Δεδομένων των καταναλωτών αποτελεί προτεραιότητά της εταιρίας μας. Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων, διέπεται στο σύνολο της από τους όρους της παρούσας σύμβασης και τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις του ελληνικού αλλά και του κοινοτικού δικαίου σχετικά με την προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και τις Αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), τις οποίες απόλυτα σεβόμαστε και τηρούμε πλήρως. Οποιαδήποτε νομοθετική μεταβολή στο μέλλον, θα αποτελέσει αντικείμενο της παρούσας σύμβασης. Προκειμένου να διαθέσουμε σε εσάς τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες και προϊόντα και να διευκολύνουμε τις αγορές σας, συλλέγουμε προσωπικά στοιχεία μόνο με τη ρητή συγκατάθεσή σας και αφού προηγουμένως ενημερωθείτε πλήρως για τα δικαιώματά σας, όπως αυτά προβλέπονται στις διατάξεις του Κανονισμού 679/2016 GDPR και του ερμηνευτικού αυτού ελληνικού Νόμου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Η Εταιρεία μας έχει ως πρωταρχικό στόχο την παροχή υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών με σεβασμό στα δικαιώματα των καταναλωτών/χρηστών του ιστοτόπου μας γι’ αυτό και λαμβάνουμε όλα τα αναγκαία μέτρα εντός των πλαισίων του νόμου.

4.2. Οι καταναλωτές και οι χρήστες των υπηρεσιών του eshop μας κατά την περιήγησή τους, ενδέχεται να τους ζητηθεί να δώσουν εκουσίως πληροφορίες και προσωπικά δεδομένα τους προκειμένου να εγγραφούν ως χρήστες στις υπηρεσίες μας, να πραγματοποιήσουν παραγγελίες προϊόντων, να λαμβάνουν ενημερώσεις, και μαθαίνουν πρώτοι τα νέα μας προϊόντα.

Τα προσωπικά στοιχεία συλλέγονται από εμάς μόνον κατά την εγγραφή σας στις υπηρεσίες μας ως μέλη και περιορίζονται στο ονοματεπώνυμο σας, ένα σταθερό τηλέφωνο, διεύθυνση (οδός, πόλη, ταχυδρομικός κώδικας), διεύθυνση αποστολής της παραγγελίας και τύπο παραστατικού (απόδειξη, τιμολόγιο). Παράλληλα, ζητάμε κάποια στοιχεία όπως αριθμό κινητού τηλεφώνου (στην περίπτωση που χρειαζόμαστε να επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας). Δεδομένα παραστατικού: Στην περίπτωση που εκδώσουμε τιμολόγιο χρειαζόμαστε το όνομα της εταιρείας, Α.Φ.Μ. και διεύθυνση της έδρας της. Με τους παρόντες όρους έχουμε το δικαίωμα κατά το προσυμβατικό στάδιο να συλλέγουμε και να επεξεργαζόμαστε προσωπικά σας δεδομένα, χωρίς την οποία (επεξεργασία) δεν μπορούμε να σας προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας, ενώ μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ασκήσετε τα δικαιώματα σας. Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποίησης των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων χωρίς προειδοποίηση. Σας προτρέπουμε, όπως ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους εν λόγω όρους για τυχόν αλλαγές, καθώς η συνεχής συμμετοχή σας στις υπηρεσίες μας συνεπάγεται την αποδοχή σας ως προς όλες τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτών.

4.3. Στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα περιλαμβάνεται κάθε πληροφορία που μπορεί να ταυτοποιήσει άτομο, πραγματικά ή δυνητικά. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (απλά και ευαίσθητα), σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 του Κανονισμού 679/2016 ΕΕ για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, είναι: κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα. Τα απλά προσωπικά δεδομένα είναι όλα τα μη ευαίσθητα. Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των καταναλωτών– χρηστών, είναι κάθε πράξη η οποία εκτός των άλλων συνίσταται σε συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, προσαρμογή ή μεταβολή, ανάκτηση, διαγραφή, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, κοινολόγηση με διαβίβαση, διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης. Η Εταιρεία μας λαμβάνει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των δεδομένων των χρηστών από οποιαδήποτε τυχαία ή με πρόθεση καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, δημοσίευση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.

4.4. Η Εταιρεία ενεργώντας με βάση την αρχή της νομιμότητας, της αντικειμενικότητας, της ακρίβειας, της διαφάνειας, της ακεραιότητας και εμπιστευτικότητας, του περιορισμού του σκοπού, της ελαχιστοποίησης και του περιορισμού της περιόδου αποθήκευσης, προβαίνει σε επεξεργασία δεδομένων των χρηστών, τα οποία αποκτά με νόμιμο τρόπο και διατηρεί σε αρχείο, σεβόμενη τις προϋποθέσεις του νόμου. Η Εταιρεία μας προβαίνει σε νόμιμη επεξεργασία των δεδομένων των χρηστών τα οποία συλλέγει κατά για καθορισμένους, σαφείς και νόμιμους σκοπούς και με νόμιμο τρόπο, κατόπιν ενημέρωσης του χρήστη και τα οποία, υφίστανται θεμιτή και νόμιμη επεξεργασία στο πλαίσιο των σκοπών αυτών.

4.5. Η επεξεργασία των δεδομένων των χρηστών δικαιολογείται μεταξύ άλλων για την εκτέλεση των παραγγελιών των χρηστών, για την αιτηθείσα ενημέρωση των χρηστών μέσω newsletter και την αποτελεσματικότερη και ταχύτερη παροχή σε αυτούς των προσφερόμενων υπηρεσιών της Εταιρείας. Η εταιρία μας επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, διαβιβάζοντας τα αποκλειστικά και μόνο στις συνεργαζόμενες εταιρείες ταχυμεταφορών, προκειμένου να καταστεί δυνατή η παράδοση των παραγγελθέντων προϊόντων. Η επεξεργασία περιορίζεται στο απολύτως αναγκαίο μέτρο, συλλέγοντας όχι περισσότερα δεδομένα από όσα κάθε φορά απαιτούνται με βάση τους σκοπούς για τους οποίους συλλέγονται. Η Εταιρεία μας αρχειοθετεί τις συναλλαγές που γίνονται με τους καταναλωτές – χρήστες του παρόντος ιστοτόπου, με σκοπό την ομαλή διεκπεραίωση των παραγγελιών. Δυνατότητα πρόσβασης των καταναλωτών σε αυτές υπάρχει μέσα από τον λογαριασμό τους ή εφόσον ζητηθεί από αυτούς.

4.6. Μοναδικές, περιπτώσει σύμφωνα με το νόμο (αρ. 6 παρ. 1 Κανονισμού 679/2016 ΕΕ) στις οποίες ενδέχεται να προβούμε σε επεξεργασία των δεδομένων των χρηστών χωρίς τη συγκατάθεσή τους είναι οι κάτωθι:

α) όταν η επεξεργασία των δεδομένων είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης (πχ πώληση) ή για όλες τις αναγκαίες ενέργειες που απαιτούνται να γίνουν από εμάς πριν από τη σύναψη σύμβασης (προσφορά προϊόντων-πληροφορίες)

β) Η επεξεργασία είναι αναγκαία για την συμμόρφωση μας με έννομη υποχρέωση

γ) η επεξεργασία είναι απαραίτητη την προάσπιση των εννόμων συμφερόντων μας, εκτός εάν υπερισχύει το συμφέρον ή τα δικαιώματα τα δικά σας που επιβάλλουν την προστασία των προσωπικών δεδομένων, ιδίως εάν το υποκείμενο των δεδομένων είναι παιδί.

4.7. Περαιτέρω, η επεξεργασία δεδομένων από την Εταιρεία μας επιτρέπεται και όταν: ο χρήστης κατόπιν αναλυτικής ενημέρωσης για τους σκοπούς και τα μέσα της επεξεργασίας, τους αποδέκτες των δεδομένων ή τις κατηγορίες αποδεκτών, έχει δώσει τη συγκατάθεσή του.

4.8. Τα τεχνικά μέσα και τα πληροφοριακά συστήματα της εταιρίας μας είναι σχεδιασμένα κατά τέτοιο τρόπο ώστε να η εταιρία μας να κρατά τα λιγότερα δυνατά προσωπικά σας δεδομένα και μόνο για τους ενδεδειγμένους σκοπούς. Στην επιτρεπόμενη αποθήκευση και επεξεργασία ανήκουν ενδεικτικά η ενημέρωση του επισκέπτη-χρήστη, η ολοκλήρωση της παραγγελίας του, η παροχή των αποκτηθεισών υπηρεσιών και κάθε αναγκαία ενέργεια στα πλαίσια της σύμβασης με την Εταιρεία μας.

Η εταιρία μας σε καμία περίπτωση δε συλλέγει ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα.

4.9. Οι χρήστες της παρούσας ιστοσελίδας ενημερώνονται για τη συλλογή, την έκταση, το σκοπό και τον όγκο των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται κατά το στάδιο που αυτά συλλέγονται. Οι χρήστες έχουν συγκεκριμένα δικαιώματα σχετικά με τα προσωπικά τους δεδομένα και σύμφωνα με τον Νόμο, μεταξύ άλλων το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης στα δεδομένα τους, το δικαίωμα εναντίωσης-αντίρρησης (αρθρ.12-15 του Κανονισμού 679/2016 ΕΕ). Ειδικά ο χρήστης και φορέας των δικαιωμάτων έχει το δικαίωμα να απαιτήσει από τον εμάς τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν καθώς και το δικαίωμα για διαγραφή των δεδομένων αυτών (αρθρ.16-17 του Κανονισμού 679/2016 ΕΕ). Οι χρήστες έχουν επίσης το δικαίωμα της φορητότητας των δεδομένων τους και της διαβίβασης αυτών σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς αντίρρηση από την Εταιρία μας (αρθρ.18-20 του Κανονισμού 679/2016 ΕΕ). Για την άσκηση των δικαιωμάτων αυτών, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο email: info@letunnel.gr.

4.10. Τα στοιχεία της πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας δεν αποθηκεύονται από την εταιρεία μας κατά τη διάρκεια της συναλλαγής, αλλά καταχωρούνται απευθείας σε ασφαλές περιβάλλον της συνεργαζόμενης τράπεζας Εθνικής που έχει αναλάβει τη δρομολόγηση των καρτών.

4.11. Οι επισκέπτες-χρήστες του eshop letunnel.gr κατά την δήλωση των στοιχείων τους στα πλαίσια των συναλλαγών τους με το κατάστημα μας, της εγγραφής ως μέλο και σε κάθε άλλη περίπτωση, ενημερώνονται και αποδέχονται την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων μέσω της πολιτικής απορρήτου μας που ενσωματώνεται στην παρούσα πολιτική, για τις ανάγκες της ομαλής διεκπεραίωσης της συναλλαγής και της πρόσφορης παροχής των υπηρεσιών του παρόντος δικτυακού τόπου. Η εθελοντική καταχώριση από τους επισκέπτες-χρήστες του ηλεκτρονικού μας καταστήματος των προσωπικών τους δεδομένων, παρέχει το δικαίωμα στην σε εμάς να προβούμε σε επεξεργασία των δεδομένων αυτών προκειμένου να εκτελέσουμε προσηκόντως τις παραγγελίες και να προσφέρουμε αποτελεσματικά και ταχύτατα τις ζητηθείσες από τους χρήστες μας υπηρεσίες.

5. COOKIES

Η ιστοσελίδα www.letunnel.gr χρησιμοποιεί cookies.

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία ένας ιστότοπος αποθηκεύει στον υπολογιστή των χρηστών/επισκεπτών ή στην κινητή τους συσκευή (Smartphone, tablet κλπ) όταν επισκέπτονται αυτόν τον ιστότοπο μέσω του προγράμματος περιήγησης. Με τον τρόπο αυτό, ο ιστότοπος θυμάται τις ενέργειές των χρηστών και τις προτιμήσεις τους (όπως κωδικός σύνδεσης, γλώσσα, μέγεθος γραμματοσειράς και άλλες προτιμήσεις απεικόνισης) για ένα χρονικό διάστημα, κι έτσι δεν χρειάζεται να εισαχθούν οι προτιμήσεις αυτές εκ νέου και κάθε φορά που επισκέπτονται τον ιστότοπο ή φυλλομετρούν τις σελίδες του.

Τα cookies που χρησιμοποιούμε είναι τα εξής:

  • Τα απολύτως απαραίτητα cookies: Τα απαραίτητα cookies είναι καθοριστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία του ιστότοπου, και επιτρέπουν στους χρήστες να περιηγούνται και να χρησιμοποιούν τις λειτουργίες του ιστοτόπου αυτού ακώλυτα (πχ. session cookies). Αυτά τα cookies δεν ανιχνεύουν και δεν αποθηκεύουν την ατομική σας ταυτότητα ενώ διαγράφονται μόλις εξέλθετε απο το site μας. Χωρίς αυτά τα cookies, δεν είναι εφικτή η αποτελεσματική λειτουργία του ιστότοπού μας. Επιπλέον, χωρίς αυτά τα cookies λειτουργίες όπως η σύνδεση σε λογαριασμό που έχει δημιουργήσει ο χρήστης, ηλεκτρονικές αγορές προϊόντων και online πληρωμές είναι αδύνατες.
  • Τα cookies απόδοσης (performance) έχουν σχέση με τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τη συμπεριφορά των χρηστών κατά την πλοήγηση τους στον ιστότοπο και αποθηκεύουν πληροφορίες σχετικά με στατιστικά χρήσης και απόδοσης αυτού κλπ. Σκοπός των cookies αυτών είναι η συλλογή πληροφοριών που βελτιώνουν στον ιστότοπο και την περιήγηση σε αυτόν.
  • Τα cookies χρηστικότητας αποθηκεύουν στοιχεία χρήσης του παρόντος ιστοτόπου τα οποία εμφανίζονται σε επόμενη επίσκεψη σε αυτόν, διευκολύνοντας έτσι το χρήστη. Τα δεδομένα αυτά δεν είναι διαθέσιμα κατά την επίσκεψη τρίτων ιστοσελίδων απο τον χρήστη.
  • Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί third party cookies, δηλαδή τις υπηρεσίες της Google Analytics, μια υπηρεσία ανάλυσης ιστότοπων που παρέχεται από τη Google, Inc. (“Google”). Το Google Analytics χρησιμοποιεί cookies, που είναι αρχεία κειμένου που τοποθετούνται στον υπολογιστή σας και βοηθούν στην ανάλυση του τρόπου με τον οποίο οι χρήστες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο. Τα cookies αυτά διέπονται από την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της Google που θα βρείτε εδώ
6. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.letunnel.gr έχει βασική προτεραιότητα την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων καθώς και των ηλεκτρονικών σας συναλλαγών και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πλέον σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Όλες οι πληροφορίες οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία και τις συναλλαγές σας, είναι ασφαλείς και απόρρητες.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα letunnel.gr χρησιμοποιεί την τεχνολογία SSL (Secure Sockets Layer). Το συγκεκριμένο πρωτόκολλο SSL (Secure Sockets Layer) είναι σήμερα το παγκόσμιο standard στο διαδίκτυο για την πιστοποίηση δικτυακών τόπων (web sites). Με αυτή την τεχνολογία, κάθε στοιχείο που καταχωρείτε στο site μας κρυπτογραφείται/κωδικοποιείται πριν βγει online, προστατεύοντας έτσι προσωπικές πληροφορίες κατά τη μεταφορά τους.

Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών “NBG” της Εθνικής Τράπεζας που χρησιμοποιεί κρυπρογράφηση TLS 1.2 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit SSL (Secure Sockets Layer), ενώ οι πληροφορίες που αποστέλλονται με το πρωτόκολλο SSL, προστατεύονται από ένα μηχανισμό που αυτόματα εξακριβώνει εάν τα δεδομένα έχουν αλλαχτεί κατά τη μεταφορά.

Η κρυπτογράφηση είναι ουσιαστικά ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρις ότου αυτή φτάσει στον αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.

7. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΙΜΩΝ

Οι αναγραφόμενες τιμές των προϊόντων είναι οι τελικές (συμπεριλαμβάνεται δηλαδή ο ΦΠΑ). Το letunnel.gr διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής των τιμών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του πελάτη. Βέβαια ο πελάτης καταβάλλει πάντοτε κατά το χρόνο παραλαβής του εμπορεύματος , το τίμημα το οποίο αναγράφονταν στους οικείους τιμοκαταλόγους γι’ αυτό το προϊόν κατά το χρόνο παραγγελίας.

8. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ

8.1. Διεκπεραίωση παραγγελιών

Γίνονται αποδεκτές παραγγελίες και πραγματοποιούνται αποστολές μόνο εντός του Ελλαδικού χώρου και των χωρών που αναφέρονται στις χώρες αποστολής στις λίστες του ηλεκτρονικού καταστήματος. Οι παραγγελίες εκτελούνται μέσα στις εργάσιμες ώρες (10:00πμ – 19:00μμ) εκτός Κυριακής και αργιών.

8.2. Επιβεβαίωση της παραγγελίας

Μετά την παραγγελία του χρήστη/πελάτη η Εταιρεία θα επικοινωνήσει με τον τελευταίο μέσω e-mail (στην υποδειχθείσα από τον πελάτη ηλεκτρονική διεύθυνση) ή/και αριθμό τηλεφώνου για να επιβεβαιωθεί η αγορά.

8.3. Διαθεσιμότητα προϊόντων

Αν κάποια από τα εμπορεύματα που παρήγγειλε πελάτης δεν είναι διαθέσιμα, θα επικοινωνήσει η Εταιρεία μαζί του μέσω e-mail ή/και τηλεφώνου, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από την τοποθέτηση της παραγγελίας, ώστε να τον ενημερώσει για τον πιθανό χρόνο παράδοσής τους. Στην περίπτωση αυτή, έχει τη δυνατότητα, εφόσον κρίνετε ότι το χρονικό αυτό διάστημα δεν τον ικανοποιεί, να ζητήσει την ανάκληση παραγγελίας του εν λόγω προϊόντος. Η τυχόν λοιπή παραγγελία του μπορεί να εκτελείται κανονικά.

8.4. Παραλαβή παραγγελίας

Η παράδοση του προϊόντος γίνεται μόνο στον αγοραστή και απαιτείται η επίδειξη στον ταχυμεταφορέα της πρωτότυπης ταυτότητας ή διαβατηρίου του αιτηθέντος την παραγγελία και η καταγραφή των προσωπικών του στοιχείων.

Μετά την υπογραφή – αποδοχή του πελάτη-παραλήπτη του σχετικού Δελτίου Αποστολής, δεν θα είναι δυνατό να αναγνωρίζονται τυχόν αμφισβητήσεις που αφορούν την παράδοση.

8.5. Παράδοση Προϊόντων / Έξοδα Αποστολής – Αντικαταβολής

Η παράδοση γίνεται μέσα στις 1-3 εργάσιμες μέρες για τόπους παράδοσης εντός Αττικής και 2-5 μέρες για εκτός, από την ημέρα της παραγγελίας και εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα των προϊόντων. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον προηγούμενα έχει ενημερωθεί ο πελάτης, ο χρόνος παράδοσης μπορεί να παραταθεί.

• Η αποστολή σε προϊόντα αξίας από 40 € και άνω θα γίνεται ΔΩΡΕΑΝ
• Η αποστολή σε προϊόντα των οποίων η αξία είναι μικρότερη των 40 € θα χρεώνεται με 3 € για εντός Αττικής
• Η αποστολή σε προϊόντα των οποίων η αξία είναι μικρότερη των 40 € θα χρεώνεται με 4 € για εκτός Αττικής

Σε περίπτωση πληρωμής με αντικαταβολή υπάρχει επιπλέον κόστος το οποίο ανέρχεται στα 2€. Η πληρωμή ολοκληρώνεται με μετρητά στον υπάλληλο της συνεργαζόμενης εταιρείας ACS κατά την παραλαβή του προϊόντος.

9. ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ-ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

Με την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας και πριν την αποστολή του προϊόντος έχετε το δικαίωμα να την ακυρώσετε στέλνοντας e-mail στο info@letunnel.gr ή με τηλεφωνική επικοινωνία στο 210 4617187.

Μετά την αποστολή του προϊόντος έχετε δικαίωμα υπαναχώρησης μόνο κατόπιν επικοινωνίας μαζί μας μέσω e-mail ή τηλεφωνικά και εντός 14 ημερών. Τα προϊόντα θα πρέπει να είναι στην αρχική τους κατάσταση και συσκευασία και να πραγματοποιούνται με την ταχυμεταφορική εταιρεία από την οποία παραλάβατε την παραγγελία σας.

Η αποζημίωση-επιστροφή των χρημάτων δεν θα περιλαμβάνει το κόστος μεταφορικών επιστροφής του προϊόντος, το οποίο ανέρχεται στα 3,00 € για εντός Αττικής και  4,00 € για εκτός, αποκλειστικά για επιστροφές μέσω της ACS μεταφορική. Η επιστροφή χρημάτων ισχύει ΜΟΝΟ για αγορά από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα.

Αναλυτικότερα, η τελική αξία επιστροφής χρημάτων προκύπτει ως ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΣΑΤΕ ΜΕΙΟΝ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ όπου είναι 3,00€ για εντός Αττικής και 4,00€ για εκτός.

10. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν το letunnel.gr ή τρίτα μέρη και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα του letunnel.gr ή τρίτων μερών προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η εμφάνισή τους στον διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

11. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για κάθε διευκρίνιση σχετική με το letunnel.gr οι χρήστες μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 210 46 17 187.

Επίσης οι χρήστες μπορούν να επικοινωνούν με την Εταιρεία στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@letunnel.gr , καθώς και στην ταχυδρομική διεύθυνση: Eλ. Βενιζέλου 188, Κερατσίνι, TK: 18756.

Αρχίστε να πληκτρολογείτε και πατήστε Enter για αναζήτηση

Καλάθι

Κανένα προϊόν στο καλάθι σας.